Ministerie Infrastructuur en Milieu aan de slag met de CO2-Prestatieladder

Den Haag – Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil groeien naar een klimaatneutrale organisatie. Een van de stappen die ze daarvoor nemen is het certificeren op de CO2-Prestatieladder. Dat staat in het onlangs verschenen duurzaamheidsverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

logo_PSL2

Het duurzaamheidsverslag biedt inzicht in de ambities, doelen en prestaties onder andere op het gebied van CO2-reductie, circulaire economie, duurzaam waterbeheer en duurzame verstedelijking. Het I&M zet zich erop in om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder. In dat verband heeft het ministerie hun totale voetafdruk in kaart gebracht volgens de definities van de CO2-Prestatieladder. Het afgelopen jaar is ten opzichte van 2014 de totale CO2-uitstoot van I&M volgens de definitie van de CO2-Prestatieladder met 9,5% gedaald.

Hoge prioritieit CO2 reductie Rijkswaterstaat

Het overgrote deel van de CO2-uitstoot (92,4%) is terug te voeren op de netwerken en activiteiten van Rijkswaterstaat. Daarom krijgt CO2-reductie een hoge prioriteit binnen Rijkswaterstaat. Het streven van I&M is om niet alleen de eigen emissies terug te dringen, maar tevens te sturen op onze indirecte CO2-uitstoot. Deze indirecte CO2-uitstoot betreft de uitstoot van de activiteiten van de toeleveranciers en het materiaalgebruik van het ministerie.

In 2015 is de CO2-uitstoot van Rijkswaterstaat met 7,8% afgenomen. Na 5 jaar van licht stijgende CO2-uitstoot heeft de daling van de uitstoot nu echt doorgezet. Was de daling van de CO2-uitstoot ten opzichte van 2009 in 2014 nog maar 2%, in 2015 heeft RWS een daling van 9% ten opzichte van 2009 gerealiseerd. Dit ondanks de groei van het areaal door het in gebruik nemen van nieuwe tunnels, verlichting, (vaar)wegen en kunstwerken. Zonder deze areaalgroei zou de CO2-emissie door circa 8% besparing op het elektriciteitsverbruik met 7,5 kton zijn gedaald in de periode 2009-2015.

De toepassing van de CO2-Prestatieladder heeft bij alle projecten aantoonbaar effect op CO2-emissie gehad. In 2055 heeft er hierdoor in totaal 1,6% aantoonbare extra CO2-reductie plaatsgevonden. Het bedrijfsleven in Nederland realiseert door de meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA) gemiddeld 1,5% energie-efficiency per jaar. In dat licht bezien is een impact met een omvang van 1,6% extra CO2-reductie per jaar door de CO2-Prestatieladder dus zeer effectief.

Bron: SKAO

Reacties zijn gesloten.