Ko Hartog op weg naar duurzaam ondernemen

Heiloo – Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Ko Hartog Elektrotechniek BV dat wij werken aan Duurzaam Ondernemen. Ons beleid is daarom gericht op economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet).

Wij proberen Duurzaam Ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen na te streven, en ook de kansen te benutten voor een beter milieu en meer welzijn van onze medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.

 

 

 

 

 

 

 

 

CO2 Prestatieladder

Als onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijft Ko Hartog de doelstelling van de CO2 prestatieladder om CO2 bewust te handelen in de bedrijfsvoering.  De CO2 emissie van het wagenpark en de energiestromen van panden worden in kaart gebracht. Deze emissies zullen geverifieerd en geaccordeerd worden door een onafhankelijke certificerende instelling (Tüv).

 

De stappen om te komen tot een certificering zijn inmiddels gezet en we verwachten medio 2013 jaar gecertificeerd te zijn volgens de CO2 prestatieladder (niveau 3).

Om de reductiedoelstellingen te realiseren worden op hoofdlijnen de volgende maatregelen genomen:

– het creëren van bewustwording bij de medewerkers;
– het opstellen van een mobiliteitsbeleid;
– het uitvoeren energieaudits in de vestigingen;
– het toepassen van energiezuinige en duurzamere alternatieven;
– het overstappen op groene stroom.

 

CO2 Footprint

In 2012 was de CO2 Footprint van Ko Hartog Elektrotechniek BV als volgt:

 

Om deze uitstoot te reduceren heeft Ko Hartog de volgende CO2-reductiedoelstelling opgesteld:

 

Scope 1 & 2 doelstellingen Ko Hartog Elektrotechniek BV *

Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2015 ten opzichte van 2012 10% minder CO2 uitstoten.
Ko Hartog Elektrotechniek BV wil in 2020 ten opzichte van 2012 20% minder CO2 uitstoten**.

*Deze doelstellingen zijn gerelateerd aan het aantal FTE.
**In dit document wordt alleen worden ingegaan op de doelstelling voor 2015.

Om deze doelstelling te realiseren hebben we bij Ko Hartog een aantal maatregelen bedacht die kunnen leiden tot CO2-reductie.

De eerste stap die nu in werking is gezet is de aanschaf van energiezuinige verwarmingsketel en het vervangen van de oude thermostaatkranen in het bedrijfspand. Daarnaast worden de huidige TL-lampen op kantoor vervangen door energiezuinige TL-lampen. Ook zal het verlichtingsplan aangepast worden aan de huidige gebruiksfunctie van de kantoren. Ook wordt er beter gelet op het na werktijd uitschakelen van PC’s en monitoren (geen stand-by stand).

Wat betreft het wagenpark is er een mobiliteitsscan uitgevoerd om te kijken hoe brandstof bespaard kan worden. Ook het maandelijks controleren van de bandenspanning is een goed middel om brandstofverbruik te beperken. Verder zal ook het brandstofverbruik per wagen geanalyseerd worden al middel om brandstofbewust te gaan rijden.

 

Invalshoeken en rapportages

De CO2-Prestatieladder kent 4 invalshoeken:

 1. Inzicht (het opstellen van een onomstreden CO2 footprint volgens de ISO 14064-1 norm);
 2. CO2 reductie (de ambitie van het bedrijf om de uitstoot te verminderen);
 3. Transparantie (de wijze waarop een bedrijf intern en extern communiceert over haar CO2 footprint en reductiedoelstellingen);
 4. Deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO2 te reduceren.

 

Niveaus

Elke invalshoek is onderverdeeld in 5 niveaus. Hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen en het niveau van het CO2 prestatieladdercertificaat bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder.

 

 

Hieronder is een overzicht te vinden van de documenten en berichten inzake de CO2 prestatieladder.

A: Inzicht

 • Review CO2 reductiesysteem
 • Managementreview CO2 reductiesysteem
 • Logboek CO2 reductiesysteem
 • Energie audit project
 • Emissie inventaris 2012
 • Emissie inventaris rapport 2012
 • Verificatie rapport emissie inventaris

 

B: CO2 reductie

 

C: Transparantie

 

D: Deelname aan initiatieven

 • Inventarisatie sector- en keteninitiatieven
 • Rapportage managementoverleg
 • Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie
 • Actieve deelname initiatief
 • Budgetoverzicht initiatief

 

 

Reacties zijn gesloten.