Ko Hartog goed op weg met CO2-reductie

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2  uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder.

 

De CO2-Footprint van 2015

De CO2-Footprint van 2015

Met behulp van vastgestelde doelstellingen en de toegepaste maatregelen is vast te stellen dat de CO2-reductie voor 2015 gedeeltelijk gehaald is ten opzichte van het referentiejaar 2012. Met behulp van analyses zal er nu gekeken moeten worden of er extra maatregelen genomen moet worden om de uiteindelijke doelstelling voor 2020 te realiseren.

Directe emissies (scope 1)

Ko Hartog wilde in 2015 ten opzichte  2012 10% minder CO2 uitstoten in haar scope 1 emissie  die voornamelijk bestaat uit de uitstoot van brandstofgassen van het wagenpark. We zien in onderstaande grafiek dat de reductie de eerste jaren beter is dan verwacht. Daarentegen is de reductie sinds 2014 lager uitgekomen dan verwacht.  De uiteindelijke reductie voor het jaar 2015 is  8,65% geworden dus lager dan verwacht. De belangrijkste oorzaak is dat er in 2015 meer kilometers zijn gereden dan in 2014 en er meer liter dieselolie (13.591 liter)  is verbruikt wat een toename  van ca. 43 ton CO2 betekent.

 

Scope 1 Directe Emissies

Scope 1 Directe Emissies

Uit de trendlijn is te zien dat de doelstelling 20% reductie in 2020 in principe mogelijk is zonder extra maatregelen te nemen. Deze reductie is wel afhankelijk van het brandstofverbruik en het totaal aantal gereden kilometers.

 

Indirecte emissies (scope 2)

Wat betreft de scope 2 emissies wilde Ko Hartog in 2015 ten opzichte 2012 ook 10% minder CO2 uitstoten. Deze uitstoot wordt voornamelijk veroorzaakt door de indirecte emissies uit het energieverbruik (elektriciteit en gas) van de bedrijfspanden.  We zien in onderstaande grafiek dat de reductie de eerste jaren beter is dan verwacht. Daarentegen is de reductie sinds de eerste helft van 2014 weer behoorlijk afgenomen.  De uiteindelijke reductie voor het jaar 2015 is 30% geworden dus beter dan verwacht.

 

Scope 2 Indirecte Emissies

Scope 2 Indirecte Emissies

Uit de trendlijn is te zien dat de doelstelling 85% reductie in 2020 niet gehaald gaat worden.

 

Overstappen op groene stroom

Eind 2015 is Ko Hartog op de vestiging Heiloo en Hoofddorp overgetapt op groene stroom. In juni 2016 zal ook de vestiging Drachten volgen. In de huidige versie van de CO2-Prestatieladder is de conversiefactor van groene stroom 15 gram CO2/kWh. Vanaf 2016 zal Ko Hartog moeten rekenen met  de conversiefactoren die de nieuwe versie van de CO2-Prestatieladder voorschrijft. De conversiefactor van groene stroom voor deze versie is nul gram  CO2/kWh. Daarom zal naar verwachting  de doelstelling voor 2020 (85% reductie in scope 2) toch gehaald gaan worden.

 

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag.

logo_PSL2

Reacties zijn gesloten.