Het licht op groen voor iVRI

Amsterdam – Lager brandstofverbruik minder CO2-uitstoot en tijdswinst: iVRI’s maken het mogelijk. De uitrol van de intelligente verkeersregelinstallaties kende dan ook een vliegende start maar inmiddels lijkt de uitrol te stagneren. Welke factoren spelen daarbij een rol en hoe staat het eigenlijk met de kennis van iVRI’s bij wegbeheerders? Arcadis en Keypoint Consultancy deden in opdracht van het kernteam Smart Infra onderzoek onder wegbeheerders en thematrekker Martin Visser brengt advies uit.

De stand van zaken is zowel op regionaal als landelijk gebied onderzocht en leverde diepgaande soms zeer technisch inhoudelijke inzichten op. Op regionaal gebied bleek onder meer dat er veel behoefte is aan een doorontwikkeling van Use Cases en het ecosysteem om de iVRI’s heen. Daardoor geven enkele wegbeheerders aan een pas op de plaats te maken totdat iVRI’s de beheerketen en het ecosysteem verder doorontwikkeld zijn. Wel zijn er op regionaal gebied koplopers te zien die veel potentie zien in de iVRI’s en bereid zijn hieraan door te werken.

In het landelijk onderzoek kwam onder meer naar voren dat de uitrol van iVRI’s  een impuls kreeg dankzij een financiële bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op moment van schrijven zijn ongeveer 700 iVRI’s operationeel. Wel is duidelijk dat er nog technische issues zijn. Zo wordt niet alle iVRI-informatie correct weergegeven in het voertuig zijn er timing issues waardoor informatie niet voldoende betrouwbaar is en werken de componenten van verschillende leveranciers nog niet goed samen. 

Op basis van deze informatie geven Arcadis en Keypoint Consultancy drie adviezen:

  1. Richt een regionaal iVRI-team op.
  2. Stel regionale plannen op.
  3. Zet een kennisagenda en bijeenkomsten op.

Snel omzetten in daden in de MRA

Op basis van het onderzoeksrapport en een op 18 februari georganiseerde sessie van het MRA-platform heeft Smart Infra thematrekker Martin Visser nu een voorstel voor een aanpak geschreven. ‘Het is van belang dat de uitkomsten en aanbevelingen uit het rapport snel worden omgezet in daden’ zegt hij. Hieronder lees je hoe het MRA-platform dat wil doen.

Regionaal regieteam met regionale plannen

Volgens Visser zouden de verschillende wegbeheerders beter samen kunnen werken omdat overal dezelfde vraagstukken spelen. Een regionaal iVRI-team zou hierin een centrale rol kunnen hebben. Ze is aanspreekpunt voor de wegbeheerders kan vragen van wegbeheerders doorzetten naar de landelijke teams en informeert wegbeheerders over de ontwikkelingen op landelijk niveau. Om te borgen dat alle wegbeheerders binnen het landsdeel vertegenwoordigd zijn dient het iVRI-team ook echt het hele landsdeel (dat wil zeggen de provincies Noord-Holland en Flevoland).

Dit regionale regieteam zou voornamelijk moeten bijdragen aan het oplossen van openstaande issues en zo ‘de basis op orde’ moeten brengen voor de hele regio. Dit is een sleutelelement in het verder op gang krijgen van de uitrol van iVRI’s. De nadruk zou – volgens Visser – dus moeten liggen op het verder ontwikkelen van Use Cases met de iVRI’s die nu al operationeel zijn.

Kennisontwikkeling en -deling

Omdat er een verschil is tussen het kennisniveau bij verschillende wegbeheerders is het belangrijk om kennis(deling) op maat aan te bieden. 

Koplopers
Bij de koplopersgroep leeft een behoefte aan specifieke kennis over ketenbeheer en ICT. Deze groep erkent dat het vakgebied van de iVRI complex is en vindt het op peil houden van kennis bij alle betrokkenen en kennisuitwisseling dan ook belangrijk. De koplopers hebben zelf geen of beperkte kennisbehoefte maar kunnen en willen wel een rol spelen bij de kennisdeling met andere wegbeheerders.

Volgers
De volgers hebben kennis over iVRI’s in huis maar hebben behoefte aan meer kennis over de nieuwe aspecten die bij iVRI’s komen kijken. Denk aan kennis van systemen data ketenbeheer ICT en juridische aspecten. Daarnaast willen ze meer weten over wat van hen in hun rol van wegbeheerder wordt verwacht voor de realisatie en beheer van de iVRI en begrijpen wat de leverancier doet om deze adequaat te kunnen aansturen. Overigens is kennis over iVRI’s bij beleidsafdelingen vaak niet (goed genoeg) aanwezig.

Peleton
In deze groep zitten veel kleinere wegbeheerders met beperkte (personele) capaciteit. Voor hen is het moeilijk bij te blijven. Slechts een beperkt deel geeft aan over voldoende verkeerskundige en beleidskennis te beschikken. Deze groep wegbeheerders heeft dan ook behoefte aan kennis over iVRI’s in brede zin. Daarbij wordt ook aangegeven dat kennis over implementatie en beheer van iVRI’s gewenst is en dat er een mogelijkheid zou moeten zijn dit uit te besteden.

Wat gaat dit platform doen om te helpen?

Het MRA-platform Smart Mobility levert een bijdrage door bijeenkomsten te organiseren die bedoeld zijn voor kennisdeling en -uitwisseling. Dit doen we vraaggericht en met maatwerk. Daarnaast houden we contact met de wegbeheerders die actief aan het onderzoek hebben meegedaan. Ook zal het platform deelnemen aan het Regionaal iVRI-team. Op korte termijn richten we dat iVRI-team op. Het team zal de aanbevelingen van het onderzoek gaan opvolgen en de geadviseerde acties uitvoeren. 

Bron: https://smartmobilitymra.nl

Lees verder: het rapport van Arcadis en Keypoint Consultancy is hier terug te lezen.

Lees verder: Het handboek beheer iVRI van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad is hier te lezen.

Terugkijken: de #SmartThursday-presentatie is hier terug te kijken.

Reacties zijn gesloten.