Eerste iVRI certificaten uitgereikt

Op de Vakbeurs Mobiliteit in Houten heeft  de Strategic Committee ‘Landelijk Borgen en Beheren van Standaarden en Producten voor intelligente Verkeersregelinstallaties’ de eerste iVRI-certificaten uitgereikt aan Sweco, RHDHV, Swarco, Dynniq en Vialis.

In totaal zijn er 16 iVRI-certificaten uitgereikt. Van 16 iVRI-producten is aangetoond dat deze voldoen aan de daaraan landelijke gestelde en door CROW vastgelegde standaarden. Genoemde iVRI-leveranciers zijn al geruime tijd betrokken bij het partnership Talking Traffic. Met een iVRI-certificaat verklaart de Strategic Committee dat alle voor het betreffende iVRI-product (TLC, RIS en ITS-applicaties) van toepassing zijnde testen succesvol zijn uitgevoerd en dat hiervan als definitief benoemde testrapporten beschikbaar zijn.

Na een lange periode van ontwikkelen en testen is het afgelopen jaar een groot aantal iVRI’s op straat gerealiseerd. Van alle iVRI-producten kan worden gesteld dat deze nu voldoen aan de landelijke standaarden en in staat zijn om foutloos te functioneren op straat. Voor zowel leveranciers als wegbeheerders geeft een iVRI-certificaat zekerheden.

Governance op iVRI-standaarden

De Strategic Committee maakt onderdeel uit van de landelijke governance op iVRI-standaarden en producten en staat voor landelijke besluitvorming. Alleen de Strategic Committee kan besluiten om een afspraak of specificatie over iVRI’s vast te stellen als niet vrijblijvende landelijke standaard en om deze landelijke standaard te laten vastleggen. Zo wordt gegarandeerd dat iVRI’s in Nederland voldoen aan internationale standaarden en dat deze voor alle gemeenten, provincies,  Rijkswaterstaat en leveranciers uniform zijn. Dit biedt professionele weggebruikers van iVRI-diensten zoals nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer en transportbedrijven, ‘gewone’ weggebruikers en straks ook de automobielindustrie landelijke uniformiteit.

Om die landelijke uniformiteit te bewaken, toetst de Strategic Committee of bij een voorstel voor aanpassing of uitbreiding van een iVRI-standaard aan alle vooraf meegegeven voorwaarden is voldaan. Vragen daarbij zijn of alle stakeholders vanuit overheden en het bedrijfsleven betrokken zijn en in hoeverre er draagvlak bij hen is. Is er gelet op de impact op landelijke uitrol en beheer, kosten en marktontwikkeling? En is de aanpassing of uitbreiding een verbetering voor de weggebruiker en past deze binnen internationale standaarden? Leden van de Strategic Committee zijn Michel Mostert (gemeente Rotterdam), Chris de Vries (provincie Noord-Holland), David van Baarle (Rijkswaterstaat), Bas Heutinck (Dynniq), Rob Althuisius (Sweco) en Steven Logghe (Be-Mobile) met Caspar de Jonge (namens het ministerie van IenW) als voorzitter.

Open netwerk

Onder de SC ‘hangt’ een landelijk Change Advisory Board (CAB), die wordt voorgezeten door Jaap Vreeswijk en toegankelijk is voor álle belanghebbenden: het is een open netwerk voor betrokkenen, belanghebbenden en geïnteresseerden. De SC gaat over besluitvorming, het CAB is bedoeld voor oordeelsvorming.  Diverse tijdelijke werkgroepen met deskundigen vanuit alle geledingen verzorgen de deskundige meningsvorming. Net als de SC komen CAB-leden voorlopig vrijwel maandelijks bijeen, om te zorgen dat noodzakelijke wijzigingen in standaarden snel, maar wel zorgvuldig kunnen plaatsvinden.

Bron: verkeerskunde.nl

Reacties zijn gesloten.